Nodokļu reforma Latvijā

2018-01-16
 • Latvijā ieviests jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa modelis, ar kuru ne tikai sadalītā peļņa tiks aplikta ar nodokli. Ir paredzēti vairāki pārejas noteikumi, kas ļaus nodokļa maksātājiem izmantot iepriekšējās nodokļu sistēmas atvieglojumus.

 • Latvijā tiks ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

 • Nodokļu maksātājiem jāsagatavojas jaunajam nodokļu režīmam, kas stāsies spēkā jau 2018. gada 1. janvārī.


Nodokļu reforma

Latvijā ir ieviests jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa modelis, lai piesaistītu ārvalstu investīcijas un sniegtu papildus stimulu vietējiem uzņēmumiem ieguldīt finanšu līdzekļus uzņēmumu attīstībā. Jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa modelis paredz, ka tikai sadalītā peļņa tiks aplikta ar nodokli.

Vienlaicīgi ar jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa modeļa ieviešanu nozīmīgi grozījumi ir pieņemti arī likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Visnozīmīgākās izmaiņas ir progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieviešana Latvijā un iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes paaugstināšana ienākumam no kapitāla un kapitāla pieauguma.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa modelis

Sākot ar 2018. gada 1. Janvāri, Latvijā stāsies spēkā jauns Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Ar jauno likumu tiks ieviests pilnīgi jauns veids, kā tiek maksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Ir paplašināta uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju definīcija, un turpmāk ne tikai kapitālsabiedrības, bet arī personālsabiedrības maksās uzņēmumu ienākuma nodokli. Iepriekš, nodokļa piemērošanas vajadzībām, to biedri bija caurspīdīgi un paši maksāja nodokļus.

Ar nodokli apliekamais objekts:

Jaunais likums maina ar nodokli apliekamos objektus. Ja līdz šim nodoklis bija jāmaksā peļņas gadījumā, piemērojot likmi 15% apmērā, tad turpmāk nodoklis būs jāmaksā par:

aprēķinātajām dividendēm, ieskaitot ārkārtas dividendes;

kooperatīvās sabiedrības peļņas izmaksu sabiedrības biedriem;

individuālā uzņēmuma (t.sk. zemnieka un zvejnieka saimniecības) peļņas sadali;

personālsabiedrības sadalīto peļņu (izņemot gadījumus, kad ieguldījumu fonds ir nodibināts kā personālsabiedrība);

nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības maksājumiem nerezidentam, kura pārstāvniecība tā ir;

nosacītajām dividendēm, t.i., peļņas daļu, par kuru tiek palielināts dalībnieka ieguldījums.


Pienākums maksāt nodokli radīsies arī šādos gadījumos (neatkarīgi no tā, vai nodokļa maksātājam attiecīgajā pārskata periodā ir peļņa vai zaudējumi):

izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību;

procentu maksājumiem par aizņēmumiem, kas pārsniedz plānās kapitalizācijas noteikumus;

saistītajām personām izsniegtajiem aizdevumiem (ir daži izņēmumi);

ienākumu un izdevumu korekcijām, kas rodas transfertcenu korekciju rezultātā;

u.c. gadījumos.


Ar nodokli apliekamā bāze un nodokļa likme

Lai noteiktu taksācijas perioda apliekamo bāzi, nodokļa maksātājam ir jādala ar nodokli apliekamais objekts ar koeficientu 0.8.

Nodokļa bāzei, kas ir aprēķināta iepriekšminētajā veidā, tiek piemērota 20% nodokļa likme. Tādējādi faktiski efektīvā nodokļu likme ir 25%. 

Peļņa, kas nopelnīta periodā līdz 2017. gada 31.decembrim, sadales brīdī netiks aplikta ar uzņēmumu ienākuma nodokli. Tomēr, ja uzņēmuma dalībnieks ir fiziska persona, jāievēro, ka līdzšinējā iedzīvotāju ienākuma likme 10% apmērā šai peļņai tiks piemērota tikai gadījumā, ja peļņa tiks sadalīta 2018. vai 2019. gadā.

Ja peļņa tiks sadalīta vēlāk, tiks piemērota jaunā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 20% apmērā.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācija ir jāaizpilda un nodoklis ir jāmaksā līdz 20. datumam pēc mēneša, kurā ir noticis ar nodokli apliekamais darījums. Taksācijas periods ir viens mēnesis.

Pirmajai nodokļa deklarācijai ir noteikts pārejas periods. Tā var tikt iesniegta par periodu no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada jūnijam. Deklarācija jāsniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam.

Ja nodokļa maksātāja pārskata gads nesakrīt ar kalendāro gadu, tam par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim nodokļa aprēķināšanai ir jāiesniedz nodokļu administrācijā starpperioda finanšu pārskats un nodokļa deklarācija. Atsevišķas atskaites būs jāiesniedz par atlikušo periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz pārskata gada beigām.

Maksājumi nerezidentiem

Kā līdz šim arī jaunais likums paredz, ka no Latvijas nodokļa maksātāju un no nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību veiktajiem maksājumiem, nerezidentiem būs jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis. Nodoklis būs jāietur šādā apmērā:

ienākumam no vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem 20% apmērā. Līdz 2017. gada beigām piemērojama līdzšinējā likme 10% apmērā;

ienākumam no Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas 3% apmērā no atlīdzības summas. Tādējādi līdzšinējā likme 2% apmērā ir palielināta par vienu procentpunktu.

Nodokļu maksātājiem, kas ir citas ES valsts vai valsts, ar kuru Latvijai ir spēkā nodokļu konvencija, būs tiesības iesniegt pārskatu par saistītajiem izdevumiem ar šiem ienākumiem un samaksāt nodokli tikai no iegūtās peļņas.

Pašreiz piemērojamais ieturējuma nodoklis veiktajiem maksājumiem uz zemu vai beznodokļu valstīm paliek spēkā. Sākot no 2018. gada 1. janvāra ieturējuma nodokļa likme šādiem maksājumiem būs 20%. Līdz 2017. gada beigām ir piemērojam ieturējuma nodoklis 15% apmērā.


Nodokļu bāzes samazinājums par saņemtajām dividendēm un izņēmumu piemērošana ienākumam no kapitāla pieauguma:


Apliekamo bāzi varēs samazināt par saņemto dividenžu apmēru no meitas uzņēmumiem, kas savā nodokļu rezidences valstī ir uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātājs, vai, ja dividendēm tiks piemērots ieturējuma nodoklis.

Apliekamo bāzi varēs samazināt par kapitāla pieaugumu, kas ir radies no tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods pārdošanas brīdī būs vismaz 36 mēneši.

  Iepriekšējo gadu uzkrāto nodokļa zaudējumu izmantošana

  Uzkrāto nodokļa zaudējumu izmantošanai ir noteikts pārejas periods. Uzkrātos zaudējumus nodokļa vajadzībām, kas ir norādīti UIN deklarācijā, būs iespējams izmantot 5 gadus. Ar tiem varēs samazināt aprēķināto nodokli par izmaksātajām dividendēm.

  Uzkrātos zaudējumus varēs izmantot šādā kārtībā:

  būs iespējams samazināt maksājamā nodokļa summu par 15% no uzkrāto zaudējumu summas nodokļa vajadzībām, gadā nepārsniedzot 50% no aprēķinātā nodokļa par izmaksātajām dividendēm.

  Ja visi uzkrātie zaudējumi nodokļa vajadzībām netiks izmantoti, tad atlikušo zaudējumu daļu varēs izmantot nākamajos taksācijas periodos.

  Nodokļa atvieglojumi

  Turpmāk nodokļa maksātājiem būs tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām un citām institūcijām šādā apmērā. Nodokļa maksātājam būs tiesības izvēlēties vienu atvieglojuma veidu:

  neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedojumus, kas nepārsniedz 5% no iepriekšēja gada peļņas,

  vai neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedojumus ,kas nepārsniedz 2% no iepriekšējā gada bruto darba samaksas fonda,

  vai samazināt par dividendēm aprēķināto nodokli par 75% no ziedotās summas, nepārsniedzot 20% no aprēķinātā nodokļa.

  Jaunais likums paredz pārejas periodu nodokļa atlaižu piemērošanai lielajiem investīciju projektiem, kuri ir apstiprināti līdz 2017. gada 31. decembrim.

  Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

  Nodokļu reformas ietvaros būtiski grozījumi ir veikti arī likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

  No 2018. gada 1. janvāra tiks ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Ienākumiem tiks piemērotas šādas nodokļa likmes:

  20% apmērā ienākumam, kas nepārsniedz EUR 20 000;

  23% apmērā ienākumam, kas pārsniedz EUR 20 000, bet nepārsniedz EUR 55 000;

  31,4% apmērā ienākumam, kas pārsniedz EUR 55 000.

  Līdz šim visiem ienākuma līmeņiem piemērota vienāda nodokļa likme 23% apmērā.

  Nodokļa likme ienākumam no kapitāla un kapitāla pieauguma ir palielināta līdz 20%. Līdz šim 15% nodokļa likme tika piemērota ienākumam no kapitāla pieauguma un 10% nodokļa likme ienākumam no kapitāla.

  Iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks piemērots ienākumam no dividendēm un citai peļņas sadalei, ja:

  Latvijā ir samaksāts uzņēmumu ienākuma nodoklis par peļņas sadali;

  uzņēmumu ienākuma nodoklis ir samaksāts ārvalstīs vai ārzemju nodokļu maksātājs ir ieturējis iedzīvotāju ienākuma nodokli no izmaksātajām dividendēm vai peļņas sadales.

  Ir noteikts divu gadu pārejas periods (attiecībā uz 2018. un 2019.gadu), kas paredz, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10% apmērā tiek piemērots tai peļņas sadalei, kas ir radusies periodā līdz 2017. gada 31. decembrim.


  Jaunās izmaiņas ir apjomīgākās kopš neatkarības atgūšanas, tāpēc var apjukt ikviens, kurš ikdienā ar šo nesaskaras.  Ja nepieciešama palīdziba, zvaniet, palīdzēsim.